Zakres usług

Zakres prawny

Przy problemach prawnych mogą się Państwo zdać na wiedzę doświadczonego adwokata

Prawo spadkowe

 • Sporządzanie i kontrolowanie testamentów
 • Regulacja konfrontacji spadkobierców
 • Stwierdzenie dziedziczenia ustawowego
 • Egzekwowanie testamentów
 • Formowanie popytu przedsiębiorstw
 • Regulacja następców przedsiębiorstw

Prawo spółek

 • Wybór formy prawnej spółek z punktu widzenia korzystnych rozwiazań podatkowych
 • Tworzenie umów spółek
 • Wyjaśnienie kwestii prawa pracy i tworzenie umów o pracę
 • Zmiana formy prawnej działalności przedsiębiorstw.

Windykacja należności

 • Postępowanie upominawcze
 • Dochodzenia w sprawie wierzytelności kredytowej dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania
 • Postępowanie windykacyjne
 • Wykonywanie środków egzekucyjnych

Koncepcja umów

 • Kontrakty firmowe
 • Umowy o pracę
 • Umowy spadkowe/Testamenty
 • Umowy leasingowe
 • Statuty

Dziedzina podatkowa

Czy jako firma, czy pracując indywidualnie, jako pracownik najemny lub jako osoba prywatna, podatki prześladują nas we wszystkich dziedzinach i to przez cale życie. Nie tylko laikom jest trudno podjąć właściwą decyzję w sprawie prawa podatkowego ale także tym, którzy to prawo stworzyli. Tym bardziej ważne jest w sprawach obliczania podatków korzystanie z pomocy ekspertów, ktorzy poruszają się w dżungli przepisów prawa podatkowego.

Bilans/Roczne rozliczenie podatkowe

 • Wyliczanie zysku
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat),publikacja w Monitorze Federalnym
 • Sprawozdawczość
 • Sporządzanie zestawień i raportów
 • Sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych, sprawdzanie prawidłowości wydanych decyzji podatkowych, odwoływanie od niekorzystnych decyzji,
 • Anlizy podatkowe
 • Porady i konsultacje podatkowe
 • Usługi specjalne jak np. śródroczne sprawozdanie finansowe

 

Księgowość

 • Sporządzanie planu kont
 • Prowadzenie rachunkowości ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów i ryczałtu
 • Ocena anlizy gospodarczej
 • Obliczanie kosztów
 • Kalkulacje dodatkowe
 • Porada/pomoc
 • Prace specjalne

Księgowść płac

 • Naliczanie płac wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie list płac i kont płacowych
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników
 • Porada/pomoc
 • Prace specjalne

Środki prawne

 • Pozasądowe (odwołania itp.)
 • Protesty, itp.
 • Sądowe (skargi, itp.)

Kontrola przedsiębiorstw

 • Przygotowanie i nadzór audytu
 • Przegląd wyników audytu
 • Kontrola sprawozdań z audytu

Ocena przesiębiorstw

 • Ocena wewnętrzna
 • Ocena w porównaniu z innymi firmami z branży (Benchmarking)
 • Porównanie obciążenia podatkowego/Wpływ zmiany formy prawnej na podatki

Międzynarodowe prawo podatkowe

 • Nadzorując międzynarodowych klientów służymy zagranicznym firmom w zakresie prowadzenia działalności za pośrednictwem spółek zależnych i zakładów. Ponadto opracowujemy kwestie zwrotu podatku od sprzedaży i związanych z nimi procedur.

⇒  Kancelaria