Korona kryzys: Natychmiastowa pomoc finansowa dla przedsiębiorstw

Korona pomoc finansowa: Informacje dotyczące wsparcia finansowego

Pod linkiem https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-anskontaktpartner znaleźć można informacje na temat innych opcji dotyczących korona pomoc finansowa (w tym formularzy wniosków organów podatkowych NRW o odroczenie odroczenia lub należnego podatku, obniżenie zaliczek podatkowych i zawieszenie środków egzekucyjnych) , a także ważne kontakty.

Portal online do ubiegania się o natychmiastową pomoc jest dostępny od 27 marca 2020. Link można znaleźć na https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020.

Niektóre informacje z góry dla informacji:

 

 

✓   Korona pomoc finansowa – kto jest finansowany?                       

Wnioski mogą składać firmy komercyjne i niekomercyjne, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz osoby wykonujące wolne zawody, w tym artyści, zatrudniające do 50 pracowników (w przeliczeniu na pracowników pełnoetatowych), którzy pracują w pełnym wymiarze godzin

 • prowadząc działalność gospodarczą, a zatem na stałe na rynku jako firma / freelancer / samozatrudniony,
 • mają swoją siedzibę w Nadrenii Północnej-Westfalii i
 • oferowali już swoje towary lub usługi na rynku przed 1 grudnia 2019 r.

 

  Korona pomoc finansowa – co jest finansowane?

Firmy powinny zapewnić sobie egzystencję gospodarczą i wyeliminować ostre wąskie gardła w finansowaniu w tym na bieżące koszty operacyjne, takie jak czynsze, pożyczki na lokale użytkowe, stawki leasingowe itp. oraz utrzymanie miejsc pracy są wspierane przez dotację. (Istnieje zasiłek krótkoterminowy w celu zmniejszenia kosztów personelu – Kurzarbeitergeld).

 

Warunek:

za znaczne wąskie gardła w finansowaniu i trudności gospodarcze spowodowane przez Korona uważa się, że jeśli

 • ponad połowa zleceń sprzed 1 marca została anulowana z powodu kryzysu koronowego

lub

 • obroty spadły  o ponad połowę w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego (w przypadku wniosków złożonych w marcu lub kwietniu sprzedaż w marcu 2020 r. opiera się na marcu 2019 r. Jeśli nie można wykorzystać poprzedniego miesiąca (np. w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność), obowiązuje miesiąc poprzedni

lub 

 • Firma została zamknięta z powodu urzędowego nakazu  z powodu kryzysu Korona

lub

 • możliwości generowania sprzedaży zostały poważnie ograniczone przez wymóg regulacyjny w związku z pandemią COVID-19

lub

 • dostępne środki nie są wystarczające na spłatę krótkoterminowych zobowiązań firmy (np. czynsze, pożyczki na lokale użytkowe, stawki leasingowe) (= wąskie gardło finansowania)

 

Pomoc w nagłych wypadkach dotyczy wnioskodawców, którzy nie byli w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r., ale którzy później mieli lub mają trudności w wyniku wybuchu COVID-19.

 

✓Korona pomoc finansowa   – ile wynosi finansowanie?

Pomoc w nagłych wypadkach udzielana jest w ramach jednorazowej, bezzwrotnej dotacji. Jest klasyfikowany według liczby pracowników i obejmuje trzy miesiące:

 

 • 9 000 euro dla kwalifikujących się osób prowadzących działalność na własny rachunek i kwalifikujących się wnioskodawców zatrudniających do 5 pracowników,
 • 15 000 euro dla wnioskodawców zatrudniających do 10 pracowników,
 • 25 000 euro dla kwalifikujących się wnioskodawców zatrudniających do 50 pracowników

 

Wskazówka: Konieczne jest udokumentowanie na co zostały wydane te kwoty, ponieważ zostanie to sprawdzone przez urząd skarbowy w następnym zeznaniu podatkowym!

 

Jak liczona jest liczba pracowników?

Kluczową datą dla obliczenia liczby pracowników jest 31 grudnia 2019 r. Aby przekształcić pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 450 euro w pracowników pełnoetatowych:

Pracownicy do 20 godzin = współczynnik 0,5

Pracownicy do 30 godzin = współczynnik 0,75

Pracownicy powyżej 30 godzin i stażyści = współczynnik 1

Pracownicy na podstawie 450 euro = współczynnik 0,3

Przedsiębiorca jest wliczany.

Jak działa proces aplikacyjny?

Proces aplikacyjny jest całkowicie cyfrowy. Wnioskodawcy mogą wypełnić i złożyć wniosek online. Otrzyma się wtedy automatyczne potwierdzenie odbioru. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane podług wpływu wniosku.

Link do procesu aplikacyjnego udostępniony od 27.03.2020:

https://soforthilfe-corona.nrw.de

oraz na stronach internetowych pięciu rządowych okręgów Nasrenii Wesfalii (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Kolonia, Münster).

Ważna uwaga

Nie wysyłać tarzeba aplikacji pocztą ani e-mailem do Ministerstwa Gospodarki lub władz okręgowych. Nie zostaną one rozpatrywane. Wydrukowane aplikacje nie mogą być przetwarzane.

Jakie informacje są wymagane dla aplikacji?

 • Do identyfikacji wymagany jest oficjalny dokument identyfikacyjny (dowód osobisty, paszport itp.).
 • We wniosku należy podać numer rejestru handlowego lub inny numer rejestru (jeżeli jest dostępny) oraz odpowiedni sąd rejonowy.
 • Wymagany jest również numer podatkowy firmy i identyfikator podatkowy jednego z właścicieli firmy
 • Informacje o danych bankowych (IBAN + instytucja kredytowa) rachunku firmowego dla płatności.
 • Zapytane będzie również rodzaj działalności komercyjnej lub niezależnej (tzw. Klasyfikacja działalności gospodarczej).

 

Jako środek ostrożności wskazano, że wnioskodawca musi złożyć pisemne oświadczenie pod przysięgą zapewniające, że wszystkie informacje w formularzu wniosku są zgodne z prawdą i zgodnie z jego wiedzą i przekonaniem.

 

Formularz wniosku organów podatkowych NRW o odroczenie płatności podatków

Wniosek o odroczenie płatności podatku (VAT) może zostać złożony w formie poprawionej deklaracji (wpis „1“ w linijce22 i „0“ w linijce 24 formularza VAT 1 H). Trwałe przedłużenie terminu pozostaje bez zmian! Wskazane jest również wpisanie „1“ w linijce 34, ponieważ odchodzi się od „normalnego“ obliczania specjalnej zaliczki. Odstępstwo to powinno być uzasadnione w osobnym piśmie.

TU WNIOSEK – NACISNIJ

 

⇒  Witamy